MYK Motosikletli Kurye Çalışma Grubu nun katkıları ile hazırlanan Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 29 Kasım 2017 tarihli ve 30255 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete

Söz konusu ulusal meslek standardına MYK bağlantısından ulaşabilirsiniz.


 

ULUSAL MESLEK STANDARDI
MOTOSİKLETLİ KURYE
SEVİYE 3
REFERANS KODU / 17UMS0637-3
RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29/11/2017 – 30255 (Mükerrer)

Meslek: MOTOSİKLETLİ KURYE
Seviye: 3I
Referans Kodu: 17UMS0637-3
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): MYK Çalışma Grubu
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Sektör Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/Sayı: 18.10.2017 Tarih ve 2017/86 Sayılı Karar
Resmî Gazete Tarih/Sayı: 29/11/2017 – 30255 (Mükerrer) Revizyon No: 00

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
ACİL UYARI IŞIĞI: Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleri ile belirlenmemiş olan araç şoförlerinin geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları için yakılan ışıkları,
ARAÇ MUAYENESİ: Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yapılan görsel ve teknik kontrolleri,
ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
KASK: Motosiklet sürücüsünün, kafa güvenliğini sağlamak için trafik kuralları gereğince takması zorunlu olan ve yüksek görünürlük rengine ve ECE 22-05 güvenlik sertifikasına sahip olması gereken başlığı,
KISA HUZMELİ FAR: Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılan ışık teçhizatını,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
MOTOSİKLET: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtları,
RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, yolcu, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini,
UZUN HUZMELİ FAR: Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken ve yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, ayrıca benzer yer ve hallerde kullanılan ışık teçhizatını,
ifade eder

1. GİRİŞ
Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın oluşturduğu çalışma grubu tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

2. MESLEK TANITIMI
2.1. Meslek Tanımı
Motosikletli Kurye (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, çevre koruma ve trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri çerçevesinde; kendisine teslim edilen gönderiyi yerine motosikletle ulaştırma amacıyla, kuryelik faaliyetlerinin iş organizasyonunu, güzergâh belirleme ve ulaştırma faaliyetlerini gerçekleştiren, iş süreçlerinin kalitesinin artırılmasına ve bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri yürüten kişidir.
Motosikletli Kurye (Seviye 3); kuryelik süreçlerini, ulaşım planına, kalite süreç ve ölçütlerine göre, beraberindeki gönderinin sorumluluğunu alarak gerçekleştirir.
2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8321 (Motosiklet sürücüleri)
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler
2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.
2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları
Motosikletli Kurye (Seviye 3); iş süreçlerinde, trafikte esnek çalışma süreleri içerisinde çalışır. Trafikte zararlı gaz, gürültü, stres altında çalışma ile rüzgârdan ve hava şartlarından kaynaklı meslek hastalıkları gibi risklerden etkilenme olasılıkları söz konusudur. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler
Motosikletli Kuryenin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirlenen sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
1. Araca ve sürücüye ait belgeler
2. Balaklava
3. Buğu camı
4. Disk kilidi
5. Diz örtüsü
6. Elcik ısıtma
7. Elcik koruma
8. Güneş vizörü
9. Halat kilit
10. Harita/navigasyon cihazi
11. Hava yastıklı motosiklet montu (motoairbag)
12. İntercom
13. Kask kamerası
14. Mevsime uygun korumalı motosiklet botu/çizmesi
15. Mevsime uygun korumalı motosiklet eldiveni
16. Mevsime uygun korumalı motosiklet montu
17. Mevsime uygun korumalı motosiklet pantolonu
18. Mevsime uygun lastik
19. Motosiklet belliği
20. Motosiklet dirsekliği
21. Motosiklet dizliği
22. Parmak sileceği
23. Reflektif yelek
24. Rüzgar camı
25. Tam kapalı kask ve maske
26. Telefon
27. Termal içlik (alt, üst, çorap)
28. Tornavida ve muhtelif anahtarlar
29. Yağmurluk

3.3.Bilgi ve Beceriler
1. Acil durum bilgisi
2. Araç, gereç ve koruyucu ekipman bilgisi
3. El-göz-ayak koordinasyon becerisi
4. Güvenli ve ekonomik araç kullanma becerisi
5. Harita okuma bilgisi
6. İletişim becerisi
7. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
8. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
9. Mesleği ile ilgili teknoloji bilgisi
10. Mesleki terim bilgisi
11. Stres yönetme becerisi
12. Temel düzeyde hesap yapabilme becerisi
13. Temel ilk yardım bilgisi
14. Trafik mevzuatı ve kuralları bilgisi
15. Yol ve adres bilgisi

3.4.Tutum ve Davranışlar
1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak
2. Araca ait araç, gereç ve koruyucu ekipmanların kullanımına özen göstermek
3. Beraber çalıştığı kişilerle işe göre koordinasyon sağlamak ve uyumlu hareket etmek
4. Çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak
5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
6. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
7. Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak
8. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak
9. İnsan ilişkilerine özen göstermek
10. İş disiplinine sahip olmak
11. Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
12. Kişisel bakıma dikkat etmek
13. Meslek etiği ve yasal düzenlemelere uygun davranmak
14. Mesleki bakımdan gelişim sağlamaya istekli olmak
15. Mesleki kuruluşun belirlediği ilke, değer ve kurallara uygun davranmak
16. Müşterilerden ya da çalışanlardan edindiği bilgileri gizli tutmak
17. Planlı ve düzenli çalışmak
18. Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak
19. Sorumluluklarını zamanında yerine getirmek
20. Tehlike durumlarında ilgilileri zamanında bilgilendirmek
21. Trafikte kurallara ve güvenli sürüş tekniklerine uygun davranmaya dikkat ve özen göstermek
22. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri zamanında bilgilendirmek

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Motosikletli Kurye (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1. Meslek Standardı Çalışma Grubu Üyeleri
Mustafa ÖZDEMİR Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı, İstanbul
Tuğrul KATKAK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yol Güvenliği Uzmanı, İstanbul
Mustafa YILMAZ Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı, Ankara
Emre YILMAZ FÇK Sendikası, Ankara Şube Başkanı, Ankara
Salih ASLAN Motorlu Kurye İşçileri Sendikası Genel Başkanı, İstanbul
Gürhan ÖZKUL FÇK Sendikası, Ankara Şube Başkan Yardımcısı, Ankara
Eyyüp ONAT DACUM Moderatörü

2. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
Devlet Personel Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Hak-İş Konfederasyonu
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Ankara Ticaret Odası (ATO)
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Tüketici Hakları Derneği (THD)
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Kurye Net Motorlu Kuryecilik ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi
İnter Global Kargo Ticaret Limited Şirketi
TNT International Express Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi
Yurtiçi Kargo Servisi Anonim Şirketi
AGT Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi
DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi
Interposta Dağıtım ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi
Telekurye Dağıtım ve Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi
Marmara Mavi Kurye Dağıtım Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Alternatif Dağıtım Taşımacılık Kurye Hizmetleri Tanıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Aktif İleti ve Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi
Aramex International Hava Kargo ve Kurye Anonim Şirketi
Doğan Kurye Toplu Dağıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
DMD Kurye Toplu Dağıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Durupost Kurumsal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi
Ünsped Paket Servisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi
Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret Anonim Şirketi
Postacı İletişim ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Girişim Telekominikasyon İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ajans Press Kurye ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi
ZİP Lojistik Kurye Dağıtım Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Etkin Dağıtım Nakliyat ve Oto Kiralama Hizmetleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Mehmet Döver Kurye Kargo Dağıtım Taşımacılık İnşaat Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi
Detay Dağıtım ve Taşımacılık Hizmetleri Limited Şirketi
Bukoli Taşımacılık Anonim Şirketi
D Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik Anonim Şirketi
Ofis Lojistik ve Kurye Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

3. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar
Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, Başkan (Yüksek Öğretim Kurulu)
Şeyhamit Ünal SARIBAŞ, Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)
Yusuf GÖÇMEN, Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
Edip TÜRKAY, Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
Erhan KÖKSAL, Üye (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
Sinan KUŞÇU, Üye (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)
Ahmet KARADERİLİ, Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)
Nuran SENAR, Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)
Mehmet KILIÇ, Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Öznur YILMAZ, Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
Dilek TORUN, Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
Yaprak AKÇAY ZİLELİ Daire Başkanı, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Esma DOĞAN Uzman Yardımcısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu

4. MYK Yönetim Kurulu
Adem CEYLAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi, Başkan
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi, Başkan Vekili
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Üye
Bendevi PALANDÖKEN Meslek Kuruluşları Temsilcisi, Üye
Dr. Osman YILDIZ İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi, Üye
Celal KOLOĞLU İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi, Üye