Mesleki Yeterlilik

ULUSAL MESLEK STANDARDI

 MOTOSİKLETLİ KURYE SEVİYE 3

 REFERANS KODU / 17UMS0637-3

 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29/11/2017 – 30255 (Mükerrer)

 

 

 

 

Meslek:

 

 

 

MOTOSİKLETLİ KURYE

 

 

 

Seviye:

 
 
3I
 
 
Referans Kodu:
 
 17UMS0637-3
 
 
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):
 
 
MYK Çalışma Grubu
 
 
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:
 
 
MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi
 

 

 

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

 

 

 

18.10.2017 Tarih ve 2017/86 Sayılı Karar

 

 

 

Resmî Gazete Tarih/Sayı:

 

 

 

29/11/2017 – 30255 (Mükerrer)

 

 

 

Revizyon No:

 

 

 

00

 IMesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ACİL UYARI IŞIĞI: Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleri ile belirlenmemiş olan araç şoförlerinin geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları için yakılan ışıkları,

ARAÇ MUAYENESİ: Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yapılan görsel ve teknik kontrolleri,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KASK: Motosiklet sürücüsünün, kafa güvenliğini sağlamak için trafik kuralları gereğince takması zorunlu olan ve yüksek görünürlük rengine ve ECE 22-05 güvenlik sertifikasına sahip olması gereken başlığı,

KISA HUZMELİ FAR: Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılan ışık teçhizatını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MOTOSİKLET: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtları,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, yolcu, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini,

UZUN HUZMELİ FAR: Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken ve yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, ayrıca benzer yer ve hallerde kullanılan ışık teçhizatını,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 6
 2. MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………. 7
 3. MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………….. 9
 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………… 18

1.      GİRİŞ

Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın oluşturduğu çalışma grubu tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

2.      MESLEK TANITIMI

2.1.   Meslek Tanımı

Motosikletli Kurye (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, çevre koruma ve trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri çerçevesinde; kendisine teslim edilen gönderiyi yerine motosikletle ulaştırma amacıyla, kuryelik faaliyetlerinin iş organizasyonunu, güzergâh belirleme ve ulaştırma faaliyetlerini gerçekleştiren, iş süreçlerinin kalitesinin artırılmasına ve bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri yürüten kişidir.

Motosikletli Kurye (Seviye 3); kuryelik süreçlerini, ulaşım planına, kalite süreç ve ölçütlerine göre, beraberindeki gönderinin sorumluluğunu alarak gerçekleştirir.

 • Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8321 (Motosiklet sürücüleri)

2.3.   Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.   Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

2.5.   Çalışma Ortamı ve Koşulları

 Motosikletli Kurye (Seviye 3); iş süreçlerinde, trafikte esnek çalışma süreleri içerisinde çalışır. Trafikte zararlı gaz, gürültü, stres altında çalışma ile rüzgârdan ve hava şartlarından kaynaklı meslek hastalıkları gibi risklerden etkilenme olasılıkları söz konusudur. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

2.6.   Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

 Motosikletli Kuryenin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirlenen sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

3.    MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak

(devamı var)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1

 

 

 

 

 

 

 

 

İSG ve acil durum

önlemlerini uygulamak

A.1.1 Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak çalışır.
A.1.2 Trafikte motosikleti ve donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara

 

uygun şekilde kullanır.

A.1.3 Çalışma ortamında mevsime göre kişisel koruyucu donanımları talimatlarına uygun

 

olarak kullanır.

A.1.4 Sakal tıraşını sağlığına tehlike oluşturabilecek hava koşullarına göre düzenler.
A.1.5 Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları

 

yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililere iletir.

A.1.6 Kullandığı motosikletin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığını kontrol

 

eder.

A.1.7 Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına

 

uygun önlemleri alır.

A.1.8 Trafik kazası ve/veya acil durumlarda, araca ve gönderiye ait acil durum prosedürlerini

 

uygular.

 

 

A.2

 

 

Çevre koruma

önlemlerini uygulamak

A.2.1 Kullanım dışı kalan araç, gereç, ekipman ve malzemelerin, atığa ayrılması ve tasnifini mevzuatına göre yapar.
A.2.2 Gürültü ve hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri azami ölçüde uygular.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

A

 

 

 

İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak

 

 

 

 

A.3

 

 

 

 

Kalite gerekliliklerini uygulamak

A.3.1 İş süreçlerinde sürecin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılarak görüş ve önerilerini ilgililere iletir.
A.3.2 İş süreçlerinde olumsuzlukların giderilmesi ile ilgili görüş ve önerilerini ilgililere iletir.
A.3.3 Kalite ve performans hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarına bilgi ve iş birikimiyle katkı sağlar.
A.3.4 Kalite      ve      performans     hedeflerinin      sürüş                güvenliğini                de                       dikkate                alarak gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür.

 

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

İş organizasyonu yapmak

 

 

 

B.1

 

 

 

İş planlaması yapmak

B.1.1 Çalışma bölgesindeki yol durumunu (yol yapım/bakım çalışmaları, gidiş/geliş, tek yön gibi trafik akış yönü ve yoğunluğu bilgileri gibi) ulaşım planlaması yapmak için inceler.
B.1.2 İnceleme sonuçlarına ve meteorolojik koşullara göre ulaşım planlamasını yapar.
B.1.3 İş planlamasını kalite ve performans hedeflerine göre oluşturur.
 

 

B.2

 

 

Kayıt ve raporlama

faaliyetlerini yürütmek

B.2.1 İş süreçleri ile ilgili raporlarını (trafik kazası/ramak kala olay raporu ve benzeri) teknik formatlarına ve prosedürlerine göre hazırlar.
B.2.2 Günlük gerçekleştirilen ulaştırma bilgilerinin kayıtlarını tutarak ilgililere iletir.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderiyi ulaştırmak (devamı var)

 

 

 

 

C.1

 

 

 

 

Ulaşım için hazırlık yapmak

C.1.1 Kullandığı motosikletin yakıtının yeterli miktarda olup olmadığını kontrol eder.
C.1.2 İş süreçlerinde kullanılacak ekipman, araç-gereçlerin ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlığını kontrol eder.
C.1.3 Eksik olan malzemelerin temini için ilgili kişi veya birimleri bilgilendirir.
C.1.4 İş süreçlerinde bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi,

 

zorunlu trafik poliçesi ve benzeri) kontrol eder.

 

 

C.2

 

 

İş emri almak

C.2.1 İş emrini, gönderi türüne, trafik güvenliğini etkileyebilecek hava koşullarına ve uygunluk durumuna göre değerlendirir.
C.2.2 Değerlendirme sonucuyla ilgili (olumlu ve olumsuz) geri bildirimde bulunur.
 

 

 

 

 

 

 

C.3

 

 

 

 

 

 

 

Gönderiyi teslim almak

C.3.1 Durumuna uygun olan iş emrindeki gönderi adresini şehir haritasından tespit eder.
C.3.2 Bölgedeki yol ve trafik durumu ile meteorolojik koşullara göre bulunduğu noktadan

 

gönderiyi teslim alacağı adrese olan ulaşım güzergahını belirler.

C.3.3 Trafiğin akışını takip ederek, gönderi teslim alma adresine olan ulaşım güzergahını

 

revize eder.

C.3.4 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim alma

 

adresine ulaşımı sağlar.

C.3.5 Gönderiyi bulunduğu adresten, mevzuatına göre “teslim alma tutanağı” düzenleyerek

 

teslim alır.

C.3.6 Gönderiyi muhafaza edecek şekilde motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına

 

yerleştirir.

C.3.7 Gönderinin teslim alınmasıyla ilgili ilgiliye ve/veya ilgili birime bildirimde bulunur.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderiyi ulaştırmak

 

 

 

 

C.4

 

 

 

 

Gönderiyi teslim adresine ulaştırmak

C.4.1 Gönderinin teslim edileceği adresi şehir haritasından tespit eder.
C.4.2 Bölgedeki yol ve trafik durumu ile meteorolojik koşullara göre gönderiyi teslim aldığı

 

noktadan gönderiyi teslim edeceği adrese olan ulaşım güzergahını belirler.

C.4.3 Trafiğin akışını ve hava koşullarını takip ederek, gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.
C.4.4 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim etme

 

adresine ulaşımı sağlar.

 

 

 

 

C.5

 

 

 

 

Gönderiyi teslim etmek

C.5.1 Gönderi teslim adresindeki uygun bir park yerine trafik kurallarına uygun olarak

 

motosikleti park eder.

C.5.2 Motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirdiği gönderiyi düzenlediği “teslim

 

tutanağı” ile alıcıya teslim eder.

C.5.3 Teslim adresinde ödeme olması durumunda ödeme işlemlerini yapar.
C.5.4 Gönderinin alıcıya teslim edilmesiyle ilgili işletmeye geri bildirimde bulunur.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç bakımı yapmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın temizlik ve lastik kontrolünü yapmak

D.1.1 Aracın altına bakarak herhangi bir yağ/yakıt sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
D.1.2 Yağ/yakıt sızdırması durumunda ilgililere bilgi verir.
D.1.3 Aracın plakasının okunurluğunu ve dış temizliğini kontrol eder.
D.1.4 Araç plakasının okunur ve aracın dışının temiz olmaması durumunda aracı uygun

 

temizlik malzemesi ile temizler.

D.1.5 Lastiğin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.
D.1.6 Lastik hava basıncını kontrol eder.
D.1.7 Lastik hava basıncı yeterli değilse hava basıncı yapar.
D.1.8 Lastik diş derinliğinin aşınıp aşınmadığını kontrol eder.
D.1.9 Lastiğin diş derinliği aşınması durumunda ilgililere bilgi verir.
D.1.10 Lastiğin mevsim şartlarına uygunluğunu kontrol eder.
D.1.11 Lastiğin mevsim şartlarına uygun olmaması durumunda ilgililere bilgi verir.
 

 

D.2

 

 

Mekanik ve elektronik kontrolleri yapmak

D.2.1 Far (kısa ve uzun huzmeli), sis, park, fren lambası ve dönüş ışığı kontrollerini yapar.
D.2.2 Fren, korna ve aynaların çalışırlık kontrollerini yapar.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek

 

 

 

 

 

E.1

 

 

 

 

Mesleki gelişimiyle

ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1 Mesleğe uygun yayınları takip ederek yol, taşıt ve trafik ile ilgili düzenlemeleri iş süreçlerinde uygular.
E.1.2 Meslekle ilgili eğitimlere katılım sağlar.
E.1.3 Sektörel gelişmeleri ve gelişim sağlayan aktiviteleri takip eder.
E.1.4 Kariyer hedeflerine yönelik eğitimler, çalışmalar ve faaliyetlere katılarak mesleki portföyünü oluşturur.
 

 

E.2

 

 

Mesleki bilgi ve iş

birikimlerini paylaşmak

E.2.1 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
E.2.2 Mesleği ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme yapar.

Motosikletli Kurye (Seviye 3)                                                      17UMS0637-3 / 18.10.2017 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                            Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.   Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 

 1. Araca ve sürücüye ait belgeler
 2. Balaklava
 3. Buğu camı
 4. Disk kilidi
 5. Diz örtüsü
 6. Elcik ısıtma
 7. Elcik koruma
 8. Güneş vizörü
 9. Halat kilit
 10. Harita/navigasyon cihazi
 11. Hava yastıklı motosiklet montu (motoairbag)
 12. İntercom
 13. Kask kamerası
 14. Mevsime uygun korumalı motosiklet botu/çizmesi
 15. Mevsime uygun korumalı motosiklet eldiveni
 16. Mevsime uygun korumalı motosiklet montu
 17. Mevsime uygun korumalı motosiklet pantolonu
 18. Mevsime uygun lastik
 19. Motosiklet belliği
 20. Motosiklet dirsekliği
 21. Motosiklet dizliği
 22. Parmak sileceği
 23. Reflektif yelek
 24. Rüzgar camı
 25. Tam kapalı kask ve maske
 26. Telefon
 27. Termal içlik (alt, üst, çorap)
 28. Tornavida ve muhtelif anahtarlar
 29. Yağmurluk

3.3.Bilgi ve Beceriler

 

 1. Acil durum bilgisi
 2. Araç, gereç ve koruyucu ekipman bilgisi
 3. El-göz-ayak koordinasyon becerisi
 4. Güvenli ve ekonomik araç kullanma becerisi
 5. Harita okuma bilgisi
 6. İletişim becerisi
 7. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
 8. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
 9. Mesleği ile ilgili teknoloji bilgisi
 10. Mesleki terim bilgisi
 1. Stres yönetme becerisi
 2. Temel düzeyde hesap yapabilme becerisi
 3. Temel ilk yardım bilgisi
 4. Trafik mevzuatı ve kuralları bilgisi
 5. Yol ve adres bilgisi

3.4.Tutum ve Davranışlar

 

 1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak
 2. Araca ait araç, gereç ve koruyucu ekipmanların kullanımına özen göstermek
 3. Beraber çalıştığı kişilerle işe göre koordinasyon sağlamak ve uyumlu hareket etmek
 4. Çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak
 5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
 6. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
 7. Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak
 8. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak
 9. İnsan ilişkilerine özen göstermek
 10. İş disiplinine sahip olmak
 11. Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
 12. Kişisel bakıma dikkat etmek
 13. Meslek etiği ve yasal düzenlemelere uygun davranmak
 14. Mesleki bakımdan gelişim sağlamaya istekli olmak
 15. Mesleki kuruluşun belirlediği ilke, değer ve kurallara uygun davranmak
 16. Müşterilerden ya da çalışanlardan edindiği bilgileri gizli tutmak
 17. Planlı ve düzenli çalışmak
 18. Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak
 19. Sorumluluklarını zamanında yerine getirmek
 20. Tehlike durumlarında ilgilileri zamanında bilgilendirmek
 21. Trafikte kurallara ve güvenli sürüş tekniklerine uygun davranmaya dikkat ve özen göstermek
 22. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri zamanında bilgilendirmek

4.      ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

 

Motosikletli Kurye (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

 

 1. Meslek Standardı Çalışma Grubu Üyeleri

Mustafa ÖZDEMİR       Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı, İstanbul

Tuğrul KATKAK            Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yol Güvenliği Uzmanı, İstanbul

Mustafa YILMAZ          Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı, Ankara Emre YILMAZ                        FÇK Sendikası, Ankara Şube Başkanı, Ankara

Salih ASLAN                  Motorlu Kurye İşçileri Sendikası Genel Başkanı, İstanbul Gürhan ÖZKUL                          FÇK Sendikası, Ankara Şube Başkan Yardımcısı, Ankara Eyyüp ONAT                             DACUM Moderatörü

 1. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Devlet Personel Başkanlığı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Hak-İş Konfederasyonu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Ankara Sanayi Odası (ASO)

Ankara Ticaret Odası (ATO) İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Tüketici Hakları Derneği (THD)

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

Kurye Net Motorlu Kuryecilik ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi İnter Global Kargo Ticaret Limited Şirketi

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi Yurtiçi Kargo Servisi Anonim Şirketi

AGT Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi Interposta Dağıtım ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi Telekurye Dağıtım ve Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi

Marmara Mavi Kurye Dağıtım Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Alternatif Dağıtım Taşımacılık Kurye Hizmetleri Tanıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Aktif İleti ve Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi

Aramex International Hava Kargo ve Kurye Anonim Şirketi Doğan Kurye Toplu Dağıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi DMD Kurye Toplu Dağıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Durupost Kurumsal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi

Ünsped Paket Servisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi

Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret Anonim Şirketi Postacı İletişim ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Girişim Telekominikasyon İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ajans Press Kurye ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi

ZİP Lojistik Kurye Dağıtım Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Etkin Dağıtım Nakliyat ve Oto Kiralama Hizmetleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Mehmet Döver Kurye Kargo Dağıtım Taşımacılık İnşaat Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi Detay Dağıtım ve Taşımacılık Hizmetleri Limited Şirketi

Bukoli Taşımacılık Anonim Şirketi

D Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik Anonim Şirketi Ofis Lojistik ve Kurye Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

 1. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

 

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN,    Başkan (Yüksek Öğretim Kurulu) Şeyhamit Ünal SARIBAŞ,                                         Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Yusuf GÖÇMEN,                             Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Edip TÜRKAY,                                Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Erhan KÖKSAL,                               Üye (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

Sinan KUŞÇU,                                  Üye (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Ahmet KARADERİLİ,                                 Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Nuran SENAR,                                             Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Mehmet KILIÇ,                                 Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Öznur YILMAZ,                               Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Dilek TORUN,                                  Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Yaprak AKÇAY ZİLELİ                  Daire BaşkanıMesleki Yeterlilik Kurumu

Esma DOĞAN                                  Uzman Yardımcısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu

 1. MYK Yönetim Kurulu

 

Adem CEYLAN                                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi, Başkan

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS                          Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi, Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU                     Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Üye

Bendevi PALANDÖKEN                            Meslek Kuruluşları Temsilcisi, Üye

Dr. Osman YILDIZ                                      İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi, Üye

Celal KOLOĞLU                                          İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi, Üye